Leergang burgerparticipatie

Waarom deze leergang burgerparticipatie?

Overheden en burgers hebben een moeizame relatie. Dat zie je niet alleen aan het stemgedrag van kiezers, maar ook aan de grote moeite die het kost om beleid tot stand te brengen waar burgers uiteindelijk blij mee zijn, aan de nogal eens verwarrende debatten op inspraakavonden, en zeker ook aan het enorme aantal bezwaarprocedures en klachtenprocedures dat overheden te verstouwen krijgen.

Bestuurders en ambtenaren zouden het graag anders willen aanpakken, want hun werk wordt alleen maar leuker en effectiever als de contacten met burgers goed verlopen. Burgers vinden een overheid die voor ze open staat ook veel leuker en effectiever.

En zou het niet beter zijn, als actieve burgers die invloed willen uitoefenen en afgevaardigden vanuit de overheid elkaar als partners zien in plaats van als tegenstanders?

Maar hoe krijg je dat voor elkaar?

Op diverse plaatsen in ons land zijn gelukkig allerlei voorbeelden te vinden hoe dat zou kunnen. Er is wat je noemt veel ervaringsdeskundigheid opgebouwd. Ook bestaat er veel wetenschappelijk kennis over het wel en wee van burgerparticipatie.

Het ligt dan ook voor de hand om al die kennis en ervaring eens bij elkaar te brengen en die te benutten voor een leergang burgerparticipatie, waar bestuurders, beleidsambtenaren, uitvoerders en andere betrokkenen hun eigen inzichten en ervaringen kunnen toetsen aan de kennis van wetenschappers en ervaringsdeskundigen.

Wat maakt deze leergang bijzonder?

  • De docenten hebben veel kennis op dit gebied die zij graag delen met de deelnemers: zie ook het literatuuroverzicht.
  • Er wordt de nodige ruimte geboden voor uitwisseling van ervaringen van de deelnemers
  • De docenten hebben stuk voor stuk veel praktijkervaring met uiteenlopende vormen van burgerparticipatie
  • Deelnemers worden door de docenten begeleid bij toepassingen in hun eigen praktijk.

De leergang in hoofdlijnen

De leergang bestaat uit drie onderdelen:

  1. Introductie (1 dag, bestaande uit 2 modules)
  2. Kennisuitwisseling (2 dagen, bestaande uit 4 modules)
  3. Implementatie (2 dagen, bestaande uit 4 modules).

Deelnemers kunnen ervoor kiezen om zich niet meteen voor de gehele leergang op te geven, maar in eerste instantie alleen voor het onderdeel Introductie of voor de onderdelen Introductie plus Kennisuitwisseling.

Zie ook onze brochure: Compacte Brochure leergang Burgerparticipatie 2022