Doel van de Stichting

 

De stichting heeft ten doel om enerzijds de effectiviteit en doelmatigheid van het openbaar bestuur te bevorderen en anderzijds de (constructieve) invloed van burgers op het beleidsproces van het bevoegd gezag te versterken. Deze dubbele doelstelling wordt gerealiseerd door stimulering van (1) de inbreng van burgers in beleid en bestuur, (2) het bevorderen van de samenspraak en – werking tussen burgers en overheid bij beleidsvorming en realisatie van activiteiten en projecten, (3) het bevorderen van een effectieve realisatie van overeengekomen doelen o.a. door versterking van het draagvlak in de samenleving en (4) een verifieerbare verantwoording over de te bereiken doelstellingen en (5) en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel primair te verwezenlijken door het publiceren van artikelen, ontwikkelen van een leergang burgerparticipatie, en voorts met alle andere middelen die haar doel kan dienen.