Leerdoelen

In de leergang worden op interactieve wijze de volgende leerdoelen nagestreefd:

  • inzicht verkrijgen in de vigerende, overwegend top-down, beleidscultuur, de recente ontwikkelingen hierin en de afnemende doelmatigheid en doelgerichtheid;
  • inzicht en analyse vanuit de eigen werksituatie/context in de huidige bestuurs- en beleidsprocessen in relatie tot burgerparticipatie;
  • kennis nemen van de kenmerken, voor- en nadelen, de randvoorwaarden en toepasbaarheid van bottom-up beleidsprocessen, met specifieke aandacht van kennis(deling) bij beleidsontwikkeling;
  • de meerwaarde leren kennen van interactiviteit met burgers, transparantie en effectiviteit in beleidsvorming en bij realisatie / implementatie van beleidsdoelen;
  • inzicht vanuit de praktijk vergroten door invloeden van burgers op overheidsbeleid te belichten in al haar verscheidenheid en effectiviteit en reacties van overheidswege hierop;
  • ervaringen delen en lessen trekken uit de worsteling tussen de bestuurlijke wens om tot “open beleidsontwikkelingen” te komen in relatie tot de overheidscultuur door de jaren heen waarbij een ministerie als case dient;
  • kennis nemen en inzicht vergroten van aanleiding, werkwijze en effectiviteit van constructieve burgerparticipatie binnen specifieke praktijksituaties op lokaal, provinciaal en nationaal niveau,
  • inzicht verkrijgen in een aantal voorbeeldinitiatieven / projecten met focus op burgerparticipatie in relatie tot kwaliteit van beleid en bestuur;
  • vaardigheden aanleren (technieken, rollen, processen) waarmee deelnemers in hun eigen werksituatie aan de slag kunnen met overheids- / en burgerparticipatie.