Voorbeelden en ervaringen met burgerparticipatie

In driekart van de gemeenten staat burgerparticipatie in de coalitieakkoorden, ook in Voorschoten. Column Participeren moeten we samen leren, Rob van Engelenburg, o.a. docent Burger en Overheid.

In Voorschoten is de Alliantie Burgers Voorschoten (ABV) opgericht. Deze Alliantie is opgericht, door een aantal burgers in Voorschoten, in april 2019 om burgerbelangen en burgerparticipatie te versterken o.m. door kwaliteit van beleid en bestuur te verhogen. Kenmerken zijn o.a.: (politiek) onafhankelijk, niet belanghebbend, constructief en de ABV is tijdelijk en bepaalt haar eigen agenda. Sinds de start heeft de ABV zich op de volgende thema’s gericht: Bouwen en Wonen, het lokale burgerparticipatiebeleid, de onderkabeling van hoogspanningsmasten in de gemeente, 5G zorgpunten c.q. antennebeleid en de (matige) kwaliteit van beleidsdocumenten in Voorschoten. Ook heeft de ABV de stimulans gegeven om een lokale huurdersbelangen vereniging in Voorschoten (HBVV) op te richten.  Via onderbouwde analyses, burgermoties, manifesten,  inspreken, regulier overleg met de gemeente en legio persuitingen w.o. vaste columns in lokale en regionale bladen worden de standpunten van de ABV onder de aandacht gebracht.  Zie: https://www.alliantie-burgers-voorschoten.nl/

De Rijnland route ( een nieuwe verbinding bij Leiden tussen A4 en N44 ) staat vanaf de jaren 50 van de vorige eeuw al in potlood ingetekend. Begin deze eeuw kwam het proces in een versnelling en heeft het Burgerinitiatief  Team Compromis Rijnlandroute op veel punten invloed uitgeoefend op de inpassing van dit 10 km lange traject van circa 950 miljoen euro. In het oorspronkelijke plan liep de twee maal tweebaans weg, op maaiveld, dwars door Voorschoten.  Zo zijn er door het Burgerinitiatief 9 inpassing verbetervoorstellen bepleit en gelobbyde. Hiervan zijn er uiteindelijk 4 overgenomen met als kers op de taart een geboorde tunnel van ruim 2,2 km, volledig onder Voorschoten door. Deze boortunnel (http://www.cob.nl/wp-content/uploads/2017/11/RapportTCRLR.pdf )  heeft recentelijk de naam Corbulotunnel gekregen.  Zie ook: https://www.cob.nl/magazines-brochures-en-nieuws/nieuws/burgerinitiatief-rijnlandroute-timmert-aan-de-weg/

In Noordwijk is de Stichting Platform Initiatief Noordwijk actief op het gebied van het bevorderen van de burgerparticipatie. Betrokken burgers melden zich bij de Stichting en worden geholpen hun weg naar de Gemeente te vinden. De Stichting treedt hierin actief of passief op al naargelang het onderwerp of het stadium van besluitvorming. Actuele onderwerpen waar de Stichting Platform Initiatief Noordwijk zich mee bezighoudt, zijn:

  • Ondersteuning van de bewoners rond het Julianahofje in de discussie met de Gemeente Noordwijk over de inrichting ervan. In september 2020 kwam dit onderwerp weer in de Gemeenteraad. Wellicht dat eindelijk de stem van de burger op tijd meespeelt in de besluitvorming. Dat bespaart veel kosten en ellende bij de vervolgstappen. Zie ook het dossier Julianahofje.
  • Een nieuw fenomeen, dat de aandacht van PIN trekt, is het ombouwen van woningen tot verschillende appartementen, zonder dat daar toestemming voor is. Omwonenden signaleren dat ondanks bezwaren en het ontbreken van vergunningen gesloopt wordt en gestart wordt met verbouwingen. In een brief aan de Gemeente Willem Alexanderpark 55 zienswijze wordt hierop gewezen.
  • De bebouwing van Bronsgeest was van de baan. Helaas is niets minder waar. Er zijn toch weer plannen om een deel van Bronsgeest te bebouwen. PIN blijft erbij dat de meeste Noordwijkers hier geen behoefte aan hebben. Dat blijkt ook uit het feit dat de VVD en het CDA volgens hun verkiezingsprogramma tegen de bebouwing waren. Mede op grond hiervan waren zij de winnaars bij de Gemeenteraadsverkiezingen. PIN heeft haar visie met betrekking tot dit dossier voorgelegd aan de Gemeenteraad die op 27 oktober 2020 een debat over het toch bouwen op Bronsgeest heeft. gemeenteraad 27-10-2020 Bronsgeest PIN
  • Het dossier Hoogwaak is formeel nog niet afgerond. De plannen van het vorige college voor de hoogbouw daar waren beter voor de projectontwikkelaar dan voor de zorg. Bewoners hebben, met PIN, hiertegen geageerd. Zolang de plannen niet formeel van tafel zijn, blijven wij alert.