Docenten Stichting Burger en Overheid

 

Prof. dr. Peter van Hoesel

Peter van Hoesel is emeritus-hoogleraar bestuurskunde bij de EUR, in het bijzonder op het gebied van toegepast beleidsonderzoek.

Hij heeft diverse boeken geschreven met betrekking tot beleidsonderzoek en overheidsbeleid: Programmering van Beleidsonderzoek (1985), Beleidsonderzoek in Nederland (2005), Partij voor Eenvoud (2008), Methoden van Beleidsonderzoekers (2009), Management van Beleidsonderzoek (2011), Kennis voor Beleid (2015), Beleidsontwikkeling in de 21e eeuw (2020).

Hij heeft gedurende zijn gehele loopbaan bij diverse onderzoeksbureaus overheidsbeleid onderzocht in opdracht van alle ministeries, enkele provincies, vele gemeenten, vele brancheorganisaties en de EU.

Daarnaast vervulde hij diverse nevenfuncties, waaronder: voorzitter van de stichting Kenniseconomie en Innovatie Zoetermeer, voorzitter regionaal platform arbeidsmarkt Rijn Gouwe, docent bij postacademische cursussen, redactielid tijdschrift Beleidsonderzoek Online.

Hij was langdurig actief in de gemeentepolitiek, waaronder 9 jaar voorzitter van de Werkgroep Herindeling Gemeente Woubrugge en 12 jaar fractievoorzitter in de gemeenteraad van Jacobswoude (inmiddels opgegaan in Kaag en Braassem). Sinds kort is hij bestuurslid van de dorpsraad Hoogmade (een van de kernen van de gemeente Kaag en Braassem).

Drs. Rob van Engelenburg

Na zijn universitaire opleiding aan de Rijksuniversiteit Utrecht (Economische Geografie en Bestuurskundige Planologie) heeft Rob van Engelenburg een aantal jaren gewerkt op het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. Vervolgens lange tijd bij de Vereniging van Kamers van Koophandel in diverse functies als onderzoeker, beleidsmedewerker en verantwoordelijk voor product- en projectontwikkeling. Daarna is bij verschillende en sterk uiteenlopende brancheorganisaties gewerkt als ook bij de Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap, als (alg.) secretaris en directeur. Veel bestuurlijke ervaring is opgedaan bij profit- en non profit organisaties. Rode draad in zijn loopbaan zijn het zelfstandig ondernemerschap, belangenbehartiging en maatschappelijke betrokkenheid. Het opzetten en besturen van werkgelegenheidsinitiatieven, non – profit service organisaties, technische praktijkopleidingscentra en vele constructieve burgerparticipatie initiatieven zijn hier voorbeelden van.

In meer dan 10 burgerparticipatieprojecten op landelijk, provinciaal en lokaal niveau is praktijkervaring opgedaan. Verder is hij initiatiefnemer van zowel het kenniscentrum Stichting Burger & Overheid als van de Alliantie Burgers Voorschoten. Met aantoonbare resultaten als o.a. de Economische Effect Rapportage, Bestuurs-Effect Rapportage Voorschoten, De Stem: een digitale maandelijkse Burgerpeiling en een boortunnel onder Voorschoten door: de Rijnlandroute.

dr. ir. Hans Stol

Hans Stol is momenteel onder meer  voorzitter van de Stichting Transparency Challenge (Transparent Policymaking from Utopia to Reality), voorzitter van het Platform Initiatief Noordwijk ( http://www.pin-noordwijk.nl/wp/) , en voorzitter van de Liberale Kring Noordwijk (http://www.liberalekring-noordwijk.com).

Hij heeft ruim 40 jaar ervaring in de toepassingen van informatiesystemen bij de overheid en bedrijfsleven. Hij deed dit onder meer als directeur van Orga Info Nederland, als hoofd automatisering van het Centraal Bureau voor de Statistiek en als zelfstandig ondernemer. Daarnaast heeft hij 20 jaar ervaring met politiek op lokaal en landelijk niveau via bestuurlijke functies en als initiator van burgerinitiatieven.

Hij werd wiskundig ingenieur in Delft in 1976 en promoveerde in 2009 aan de Universiteit van Tilburg op het onderwerp: Hoe kan de transparantie in het (politiek) bestuurlijke proces worden verbeterd met behulp van informatietechnologie.

In 1990 kwam zijn boek Informatieplanning in de praktijk uit, waarbij hij als een van de eersten de relatie tussen organisatie en de informatiesystemen centraal stelde in de bestuurlijke toepassingen van de ICT.

Hij geeft presentaties over transparantie van overheidsbeleid, toepassingen van effectieve informatiesystemen voor de overheid en meten van resultaten met behulp van officiële statistiek. Hierbij staat het gebruik van eenduidige data voor het onderbouwen van beleid voorop.  Hij publiceerde tientallen artikelen over het ontwerp en de ontwikkeling van informatiesystemen en statistiek. Hij was van 1974 tot 2009 docent informatiesystemen op universitair en HBO niveau.

Mevr. dr. Meyken Houppermans

Meyken is gepromoveerd, bestuurskundig socioloog. Haar expertise ligt op het terrein vanonderzoek en advies naar de voorbereiding en evaluatie van overheidsbeleid als ook naar complexe politiek- bestuurlijke vraagstukken. Zo was Meyken onder meer werkzaam voor de onafhankelijke onderzoekscommissie Ontnemingsschikking (commissie Oosting) en de onderzoekscommissie seksueel misbruik en geweld jegens minderjarigen binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland (commissie Deetman). Daarnaast is zij betrokken als onafhankelijk deskundige bij beleidsdoorlichtingen door de rijksoverheid. In het verlengde van haar proefschrift houdt zij zich bezig met kennisverspreiding over de kwaliteit van de beleidsvoorbereiding en beleidsevaluaties bij de overheid. Eerder werkte Meyken bij diverse departementen op het gebied van beleidsonderzoeken, sturing & toezicht en financieel economische zaken. Daarvoor vervulde zij functies in de private sector waaronder als trainer op het terrein van sociale zekerheid en human resource management. In de avonduren studeerde Meyken Personeel en Arbeid aan de Hogeschool Rotterdam (2004), aansluitend de master Arbeid, Organisatie en Management (2006) en de postdoctorale opleiding Beleidsonderzoek (2008) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij promoveerde in 2011 aan deze universiteit. Haar proefschrift ‘Twee kanten van de medaille’ handelt over de relatie tussen de kwaliteit van de beleidsvoorbereiding en de effectiviteit van beleid bij de overheid.

 

Dr. Max Herold

Max Herold werkt als Senior Organisatie-adviseur bij de Rijksoverheid en is daarnaast de stuwende kracht achter de zeer populaire website www.managementissues.com. Hij studeerde personeelswerk, bedrijfskunde, bestuurlijke informatiekunde, marketing en vooral veel verandermanagement. Daarnaast is hij gecertificeerd internationaal NLP-trainer. Hij heeft ervaring opgedaan met het aanpakken van een grote diversiteit aan organisatorische vraagstukken. Ook geeft hij regelmatig lezingen, workshops en trainingen bij diverse andere organisaties in zowel binnen- als buitenland. Max Herold promoveerde 5 oktober 2017 aan de Erasmus Universiteit op het onderwerp: ” Omgaan met ongeschreven regels.”

René de Haan

René de Haan heeft na zijn opleiding commerciële bedrijfskunde diverse leidinggevende en commerciële managementfuncties gehad in het bank- en verzekeringswezen. Vanaf 2000 is hij ondernemer in de financiële branche. In 2009 heeft hij afscheid genomen van het bank en verzekeringswezen nadat hij zich had omgeschoold in systemisch werk, theory U, psychotrauma en deep democracy. Hij is expert op het gebied van Deep Democracy (Lewis methode en Mindell) en begeleidt vanuit zijn eigen bedrijf acht! op professionele wijze mensen, teams en organisaties in transitieprocessen. Heeft veel ervaring met zelforganiserende teams, conflictresolutie, en het benutten van diversiteit en creativiteit in teams resulterend in gedragen besluitvorming. Daarnaast werkt hij vanuit zijn bedrijf acht! met gemeentes die deep democracy inzetten voor diverse vormen van samenwerken in burgerinitiatieven.