Algemene voorwaarden Stichting Burger & Overheid

Algemene voorwaarden leergangen Stichting Burger & Overheid

A. Algemeen

1. Onder ‘leergangen’ wordt in deze bepaling verstaan cursussen, opleidingen, workshops, practica, studiedagen, supervisiebijeenkomsten, symposia en congressen, al dan niet meerdaags. Het in dit artikel bepaalde geldt voor alle opleidingen die worden georganiseerd door de Stichting Burger & Overheid

B. Inschrijving

2. Inschrijving voor deelname aan een leergang van de Stichting Burger & Overheid geschiedt door schriftelijke aanmelding of aanmelding via het aanmeldingsformulier van de website.

3. Plaatsing geschiedt op volgorde van inschrijving. Bij overinschrijving wordt een wachtlijst aangelegd. U wordt een aanbieding gedaan om van een alternatieve datum gebruik te maken. Indien u dan niet kunt worden de door u reeds gemaakte betaling(-en) naar u teruggestort, zonder inhouding van administratiekosten.

C. Betaling

4. Na plaatsing volgend op een aanmelding via de website ontvangt de inschrijver  binnen 5 werkdagen  een inschrijvingsbewijs en een factuur voor de cursuskosten. Tenzij anders overeengekomen, dient de factuur binnen de geldende betalingstermijn van twee weken te zijn voldaan.

5. Tenzij anders is vermeld, is de cursusprijs inclusief koffie, thee, en eventueel maaltijden op de cursuslocatie, maar exclusief eventuele overnachtingen en parkeerkosten.

6. Bij niet – tijdige betaling van of storneren van verplichte betalingen behoudt de Stichting Burger & Overheid het recht voor om u geen toegang tot de cursus te verlenen en/of de uitreiking van een ev. deelname certificaat op te schorten, totdat betaling heeft plaatsgevonden.

D. Annulering

7. Vanaf datum inschrijving voor deelname aan een cursus geldt een bedenktijd van 14 werkdagen. Na deze 14 werkdagen gaan bepalingen 8 t/m 10 in werking

8. Annulering van deelname is uitsluitend per aangetekende post mogelijk. Tot een maand voor aanvang van de eerste cursusdag geschiedt annulering tegen een betaling van 10% van de cursuskosten. Daarna zijn de volledige cursuskosten verschuldigd.

9. Bij onverhoopte verhindering van deelname is het mogelijk de openvallende plaats te doen innemen door een vervanger. De naam van de vervanger dient uiterlijk drie dagen voor aanvang van de eerste cursusdag te worden doorgegeven aan de Stichting Burger & Overheid.

10. De Stichting Burger & Overheid behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname, zulks ter beoordeling van de Stichting Burger & Overheid, de cursus te annuleren. De Stichting Burger & Overheid zal u hiervan in ieder geval één week voor cursusdatum op de hoogte brengen. Eventuele door u aan de Stichting Burger & Overheid reeds verrichte betalingen zullen binnen één week worden teruggestort.

E. Overig

11. De copyrights betreffende het door de Stichting Burger & Overheid voor de cursus verstrekte leermateriaal berusten bij de Stichting Burger & Overheid dan wel andere copyrighthouders. Vermenigvuldiging en/of verspreiding van door of via de Stichting Burger & Overheid verstrekte informatie is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Stichting Burger & Overheid.

12.De deelnemende cursisten mogen het speciaal voor de cursus ontwikkelde lesmateriaal uitsluitend voor eigen gebruik aanwenden. De opdrachtgever staat ervoor in dat de cursisten aan deze voorwaarden worden gebonden.

13. De Stichting Burger & Overheid behoudt zich het recht voor om in onderstaande gevallen af te wijken van de in de brochure aangegeven volgorde en/of inhoud van het programma:

13.1 In geval van overmacht heeft de Stichting Burger & Overheid het recht tot gehele of gedeeltelijke annulering, zonder dat de Stichting Burger & Overheid daartoe tot enige schadevergoeding gehouden is.

13.2 Onder overmacht worden mede begrepen alle omstandigheden waarop de Stichting Burger & Overheid redelijkerwijs geen invloed heeft kunnen uitoefenen, ongeacht of zij ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar waren of niet, waardoor het houden van een (mondelinge) cursus geheel of gedeeltelijk, en blijvend of tijdelijk wordt verhinderd. Als overmacht wordt in ieder geval opgevat het geval dat een docent niet in staat is om zijn medewerking te verlenen aan de cursus, of indien de opgegeven cursuslocatie niet beschikbaar is en de Stichting Burger & Overheid er niet in geslaagd is voor een vervangende docent of locatie te zorgen.

13.3 Door u eventueel vooruitbetaalde cursusgelden zullen door de Stichting Burger & Overheid in het geval genoemd onder 13.1 of 13.2 worden teruggestort.

14. De Stichting Burger & Overheid behoudt zich het recht voor cursisten die door hun gedrag of anderszins het verloop van de cursus belemmeren of bemoeilijken van verdere deelneming aan de cursus uit te sluiten, mede in het belang van de overige cursisten. Dergelijke uitsluiting laat de verplichting tot betaling van het cursusgeld onverlet.

15. De Stichting Burger & Overheid zal alle persoonlijke gegevens, uitlatingen of bedrijfsgebonden uitingen van cursisten te allen tijde met volledige vertrouwelijkheid behandelen.

16. Voor iedere cursus zal een deelnemerslijst (met naam en toenaam) worden gemaakt. Deze zal bestemd zijn voor de docenten en eventueel aan de cursisten, na uitdrukkelijke toestemming van eenieder, worden verstrekt.

17. Alle cursusprijzen zijn onder voorbehoud. De Stichting Burger & Overheid heeft het recht om tot prijswijzigingen over te gaan indien er naar de Stichting Burger & Overheid prijsverhogingen worden doorgevoerd voor locaties, docenten en materialen.

18. Eventuele klachten over de door de Stichting Burger & Overheid geleverde diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan de Stichting Burger & Overheid kenbaar worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever/deelnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienstverlening.

19. Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting.

20. Op de overeenkomst tussen de Stichting Burger & Overheid en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen, voortkomend uit de overeenkomst, dienen bij de Rechtbank in Den Haag.